O Fundacji

logoFundacja ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH „NASZA SPRAWA” jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Działamy na terenie całego kraju, w szczególności jednak w regionach, w których posiadamy swoje oddziały

 • województwo mazowieckie
 • województwo łódzkie
 • województwo warmińsko – mazurskie
 • województwo dolnośląskie

Cele jakie stawia sobie Fundacja Nasza Sprawa realizowane są poprzez:

Wspieranie, inicjowanie, organizację, promocję i realizację:

 • działań edukacyjnych : konferencji, szkoleń i warsztatów z zakresu kultury, sztuki, folkloru, tradycji, kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz tych o charakterze wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, jak też promujących działalność charytatywną
 • programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu
 • programów naukowych i badawczych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • organizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku i rekreacji.
 • działalność szkoleniowo-doradcza w zakresie pomocy i opieki psychologicznej, społecznej środowiskowej oraz pedagogicznej.
 • publikacji, wydawnictw, serwisów i portali internetowych, pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, promocji przedsiębiorczości, problematyki osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska, sportu i turystyki, oświaty, wychowania, problematyki społecznej i gospodarczej.
 • działań służących ochronie przyrody i środowiska oraz akcji propagujących ochronę środowiska.
 • współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Fundacji.

Do działań fundacji należy także wspieranie i inicjowanie programów w zakresie:

 • profilaktyki zdrowotnej.
 • promocji przedsiębiorczości, nowych technologii i innowacyjności oraz poprawy infrastruktury cywilizacyjnej.
 • poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy.
 • poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
 • pomocy osobom samotnie wychowującym dzieci, dzieciom ze środowisk zagrożonych, osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, rodzinom wielodzietnym i patologicznym
 • rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
 • promocji i organizacji wolontariatu.